Oferta de contracte menor per a la redacció del pla de comunicació de la candidatura Menorca Talaiòtica

ImatgeEl Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports treu a licitació la redacció d’un pla de comunicació per donar difusió a la candidatura Menorca Talaiòtica. La presentació davant la UNESCO ja és una realitat i a partir de l’any 2021 s’inicia el procés d’avaluació amb vista a la possible inscripció a la llista de patrimoni mundial el juliol de 2022.

Per assolir aquest reconeixement, s’ha de preveure una important tasca de comunicació. La planificació d’accions de difusió que ens ajudin a arribar a tots els públics i àmbits geogràfics s’ha de plasmar en un pla de comunicació, la redacció del qual sobrepassa els mitjans humans i tècnics amb què compta el Servei de Patrimoni Històric.

El Consell Insular ha de dur a terme una feina de difusió amb actuacions de tot tipus dirigides al major espectre de públics possible. La població de Menorca, des dels fillets en edat escolar fins a les empreses i associacions de l’illa, ha de ser un dels principals receptors per tal que hi hagi un coneixement de la candidatura i que s’involucri en la seva conservació i manteniment futurs. Tampoc es pot descuidar la difusió de la candidatura Menorca Talaiòtica tant a escala nacional com internacional. Les accions proposades ens han de permetre obtenir la màxima projecció possible.

S’ha de tenir en compte que algunes de les propostes que s’han de fer dins el pla de comunicació ja estan en marxa actualment: xarxes socials, campanyes de publicitat en tot el territori insular i altres. Tot i així, han d’estar reflectides dins aquest pla per poder desenvolupar les noves propostes.

Objectius
Difusió general de la candidatura Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial.
Donar a conèixer què significa ser patrimoni mundial.
Informar sobre el contingut de l’expedient de Menorca Talaiòtica.
Involucrar la ciutadania i les empreses en la candidatura de Menorca Talaiòtica.
Difusió de Menorca Talaiòtica entre diferents tipus de públic:
- Població de Menorca
- Empreses i associacions de Menorca
- Administracions públiques
- Mitjans de comunicació (locals, nacionals, internacionals)
- Àmbit escolar i acadèmic
- Turistes
Difusió de Menorca Talaiòtica a diferents àmbits:
- Local
- Nacional
- Internacional

Tasques
Redactar el pla de comunicació de la candidatura Menorca Talaiòtica.
Planificació d’activitats per als diferents tipus de públics destinataris.
Planificació d’activitats per a l’àmbit local, nacional i internacional.
Les activitats a desenvolupar han d’estar sempre relacionades amb la candidatura Menorca Talaiòtica, i han de garantir un impacte social demostrable (mitjançant estudis d’assistència), tant pel que fa a les accions de les plataformes digitals de Menorca Talaiòtica com a la programació proposada d’activitats presencials.
Els suports i mitjans per desenvolupar les accions han de ser diversos per poder garantir arribar a diferents tipus de públics.
Les accions han de tenir en compte els diferents tipus de públics i l’àmbit on s’han de desenvolupar i han d’incloure:

 • Campanyes publicitàries (aeroport de Menorca, ports i transport públic)
 • Xarxes socials oficials de la candidatura
 • Pàgina web oficial de la candidatura
 • Articles a revistes de difusió i a revistes científiques
 • Conferències
 • Exposició
 • Activitats didàctiques i participatives per a grups escolars i per al públic en general
 • Marxandatge
 • Activitats de difusió i comunicació proposades en el Pla de Gestió de Menorca Talaiòtica
 • Propostes de qualsevol altre tipus d’accions que compleixin amb la finalitat del contracte
 • Planificació temporal de les feines de manera creixent per garantir-ne la major repercussió.
 • Cronograma de la proposta d’accions a desenvolupar fins a l’octubre de 2022.
 • Estimació econòmica aproximada del cost de les activitats proposades.
 • La coordinació amb el Consell Insular de Menorca es farà a través del Servei de Patrimoni Històric del CIM. La coordinació suposarà reunions que podran ser a petició de qualsevol de les dues parts, sempre que el Servei de Patrimoni Històric ho consideri necessari.

Característiques bàsiques de l’execució del servei
Les persones o empreses que presentin una proposta a aquesta oferta hauran d’emprar els seus propis mitjans per a l’execució del servei.
Es considera inclosa en el preu del servei tota l’aportació de recursos tècnics i humans necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques descrites.
L’esmena de deficiències que es detectin al llarg de la realització del servei es consideren incloses en l’oferta.

Personal afecte al servei
Per aquest contracte es requereix que el personal disposi dels requisits següents:

- Publicitat: ha d’estar en possessió de la titulació de Grau en Publicitat i Relacions Públiques o Màrqueting o equivalent.

- Gestió cultural: ha d’estar en possessió d’un grau o llicenciatura junt amb un màster en gestió cultural.

Calendari d’execució del servei
El desenvolupament del servei s’iniciarà en la data de la formalització de l'encàrrec i tindrà una durada de tres mesos. En cap cas podrà ser superior a un any ni ser objecte de cap pròrroga, tal com preveu l’art. 29.8 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP).

Documentació que s’ha d’aportar
Documentació acadèmica acreditativa.
Oferta econòmica.
Presentació de 3 esborranys de proposta d'accions d’acord amb les indicacions següents:
- 1 acció de difusió d’àmbit local
- 1 acció de difusió d’àmbit nacional
- 1 acció de col·laboració entre la candidatura de Menorca Talaiòtica i el teixit empresarial de l’illa
Es valorarà la creativitat, viabilitat i pertinència de les propostes, que hauran de ser desenvolupades en 1 pàgina DIN A4.
Relació d’encàrrecs semblants realitzats pels professionals o empresa amb la corresponent documentació acreditativa. Es valorarà l’experiència concreta d’encàrrecs semblants a l’objecte d’aquest contracte.

Per a més informació sobre aquesta oferta podeu dirigir-vos al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca: 971 36 07 93 o
joaquin.pons@cime.es.

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS